!!> PDF / Epub ✅ Sahnenin Dışındakiler ❤ Author Ahmet Hamdi Tanpınar – Furosemidelasix.info

Sahnenin Dışındakiler Tanp Nar N Bu Eseri Li Y Llar N, Mill M Cadele Y Llar N N Roman D R Roman N Kahramanlar Ndan Hsan Roman N Bir Yerinde Orada Anadolu Da M Cadele Var, Muharebe Var Mukadderat M Z Orada Halledilecek As L Sahne Oras Biz Burada Malesef Sadece Seyirciyiz Sahnenin D Nday Z Demektedir Roman Ad N Ve Konusunu Sahnenin D Nda Olanlar N I Lerinde Ve Etraflar Nda Olup Bitenlerle, Zaman Zaman Ge Mi E, Maziye Y Nelerek De I Imler, Hasretler Ihtiraslarla Kazanmaktad R


10 thoughts on “Sahnenin Dışındakiler

 1. says:

  Arka kapaktan al nt yaparak ba lamak isterim, Yazar n di er romanlar ndan Huzur ve Mahur Beste bu kitapla birlikte bir nehir roman n n par alar olarak d erlendirilmi tir Okumaya ba lad mda tan d k karakterlerle kar la mak benim i in b y k s priz oldu ok da keyiflendim Kurgu yine stanbul zerine kurulu, bu def


 2. says:

  sahnenin d ndakiler, tanp nar n ve t m edebiyat m z n ba yap tlar ndan huzur un yay mlanmas ndan bir y l sonra 1950 de tefrika edilmi , kitap olarak ise, ilgin tir, bundan tam 23 y l tanp nar n l m nden 11 y l sonra bas lm tanp nar n tefrikadan sonra bu roman zerinde al t , d zeltmeler, eklemeler karmalar yapt ama bu


 3. says:

  26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b


 4. says:

  Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tes


 5. says:

  Sabiha n n b y kl Muazzam Derin bir karakter Tabiat nda isyan hissi olan bir karakter Etraf ndakilerin b t n s k nt s n ister istemez y klenen karakterler bir nevi sf 72H rriyet ilan edildi Edildi, daha birka defa da il n edilir, ama yine h r de iliz Hele bu i lerde asla Fikirler arkalar nda kendi kalabal n isterler Onu bulamazsa konu an h r olmaz


 6. says:

  heraybirahmethamditanpinar okuma etkinli imizin ubat ay eseri Sahnenin D ndakiler di Ayn zamanda Tanp nar n nehir roman lemesinin de 2.cildi Biz etkinli imizde bahsedilen y llara g re s ralad k ve bu eserde de mek n m z stanbul ve zaman ise i gal edildi i y l olan 1920 Milli m cadele y llar nda t m midin Anadolu da oldu u, yani isminden tahmin edildi i zere


 7. says:

  Ahmet Hamdi Tanp nar abucak t ketmemek i in kitaplar n yle uzun aralar vererek okuyorum ki San r m bu kez aray pek fazla a m m Huzur ve Mahur Beste den sonra nihayet Sahnenin D ndakileri de okudum Birbirleriyle i erik bak m ndan g r n r bir ba lar olmasa da, roman ki ilerinin her kitapta da yer yer kar m za kmas hasebiyle bir leme diyebiliriz bu yapt lar i in Mill M


 8. says:

  Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor.PS Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden


 9. says:

  Sahnenin D ndakiler, Mahur Beste ile ba layan ve Huzur ile devam eden nehir roman lemesinin son kitab Kitaplar ba ms z okuyabilece iniz gibi s rayla da okuyabilirsiniz.Sahnenin D ndakiler, milli m cadele y llar nda stanbul daki durumlar puslu bir atmosferle Cemal in bak a s ndan anlat r Cemal in i el at malar , di er karakterlerle olan m nasebetleri ve tabiki Sabiha ya olan ilgi ve alak


 10. says:

  Bir ba ka yar m kalm Tanp nar roman Benim a rd m, daha nce fark etmedi im ey ise, Tanp nar n Mahur Beste, Sahnenin D ndakiler ve Huzur u bir leme olarak yazmas ym Bunu, bu eseri okurken fark ettim Olaylar ve karakterler bir ekilde birbirine ba lan yor, ve birbirlerini tamaml yorlar lk olarak Mahur Beste yi daha sonra Huzur u, son olarak ise bunu okumam olaya bamba ka bir ey katt nk hikayenin ba n


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *