[Epub] ↠ Oyunlarla Yaşayanlar Author Oğuz Atay – Furosemidelasix.info

Oyunlarla Yaşayanlar Buyuk kalpler nedense cok zayif oluyor. Son y llardaki pop lerli i sebebiyle erteledik e erteledim ve benim a mdan pop ler k lt r n bir kurban daha diyebilirim O uz Atay ve eserleri i in DT de bilet bulamasayd m bu s ralar okuyaca m yine d nm yordum Tiyatrosuna gitmeden n PDF Epub Oyunlarla Ya Ayanlar By O Uz Atay Pembspm.co.uk Tanzimat Tan Bu Yana S Rekli De I En Politik Ve Toplumsal De Erler Kar S Nda Tutunmaya Al An T Rk Okur Yazar N N Kara G Ld R S Eylemsizlikle Ge Mi Bir Ya Am N Getirdi I Beceriksizlik Ve G L N Olma Korkusundan Atay S R Kleyici Bir Oyun Karm. Hayat fazla ciddiye alma yoksa delirirsin c mlesi zerine yaz lm t r bence bu oyun Atay ile yeni tan t k, i imden bir ses zamanla onu ok ciddiye alaca m s yl yor. Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir iz b rakmak isteyen emekli tarih retmeni Co kun Ermi in hayat na misafir oluyoruz Oyun yazmak istiyor kal c l k ad na, ama i indeki karma a hi bir i in son Yapaca m Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar oldu unu ortaya koyuyor kiye b ld sahneyi ok iyi kullanm Oyuncular yerli yerinde, dekor sade ve olmas gerekti i kadar verilmi Yine bir tutunamayan m z var emekli tarih retmeni Co kun Ermi E i Cemile nin u s zleri asl nda oyunun rotas n g stermesi a s ndan ok anlaml CEM LE Oyun oyun Biraz da ger ek oyunlarla ilgilensen iyi olur Mesela benim para kazanmak, evi ge indirmek i in sahneye koydu um u diki dikme oyunlar mla, mit in her s n f iki y lda ge me oyununu d zeltsen biraz Sonlara do ru da oyunun kalbindeki diyalog geliyor CE imdi de Co kun Ermi e z l yoruz. Yapaca m.Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m. Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, senin hakk nda, az geli mi tir, geri kalm t r gibi s ylentiler dola yor ey sevgili milletim neden b yle yap yorsun ni in bizden geri kal yorsun bizler bu kadar ok geli irken geri kald n i in hi utanm yor musun hi d nm yor musun ki, sen neden geri kal yorsun diye durmadan d nmek y z nden, biz de istedi imiz kadar ilerleyemiyoruz bu milletin hali ne olacak diye hayat kendimize zehir ediyoruz fakir fukaran n hayat n anlatan zengin yazarlar m za gece kul plerinde i tikleri viskileri zehir oluyor zengin tak m n n hayat n g zlerimizin n ne sermeye al an meteliksiz yazarlar m z da asl nda u fakir milleti d nd kleri i in, k k meyhanelerinde a z tad yla i emiyorlar ey u fakir milletim asl nda seni anlatm yoruz sefil ruhlar m z n korkak karanl n anlat yoruz i te onun i in sana yana am yoruz senin yan nda bir s nt gibi ya yoruz hi utanm yor muyuz hi utanm yoruz size kendimden rnek vermek istiyorum saffet ger ek bir tela la hay r kendinden rnek verme co kun u kolundan eker co kun kolunu kurtar r hay r, milletime hesap vermek istiyorum, kendimle hesapla mak istiyorum yazma a al t m yar m yamalak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *