[KINDLE] ✾ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Author Sabahattin Kudret Aksal – Furosemidelasix.info

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Sabahattin Kudret Aksal, Airli I Ve Oyun Yazarl Yan Nda, A Da Yk C L M Z N Yaz K Ki Az Yazm Ama Her Yazd Nda Belli Bir Dil Ve Slup Kalitesini Titizlikle Korumay Bilmi , Al Akg N Ll Ustas Ustal , Yk Lerini Toplad Iki Kitab N N Nemli D Ller Almas Yla Da Belgelenmi Durumda Gazoz A Ac Sait Faik Hikaye Arma An N , Yaral Hayvan Ise T Rk Dil Kurumu Sanat Arma An N Kazanm T Son Iirlerini Toplad Bat K Kent Le Ba Lad M Z B T N Eserleri Dizisinin Bu Ikinci Kitab Nda Aksal N, Ta K Ll K Dergisinde Kan Ilk Yk S Nden Son Yazd Na Kadar, Yk Alan Ndaki B T N Verimini Bulacaks N Z


About the Author: Sabahattin Kudret Aksal

5 Mart 1920 de stanbul da do du.1937 de zel I k Lisesi nden mezun oldu 1943 te stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m n bitirdi 1943 1948 aras nda stanbul da e itli liselerde felsefe dersleri verdi 1950 de k sa bir s re i m fetti li i yapt stanbul Konservatuvar M d rl , belediye yaz i leri m d rl , belediye iktisat m fetti li i g revlerinde bulundu 1961 de ehir Tiyatrosu M d r oldu Belediye Konservatuar Estetik Ve Psikoloji retmenli inden emekli oldu lk iiri 1938 de Varl k dergisinde, ilk yk s 1940 ta K ll k dergisinde kt lk oyunu Evin st ndeki Bulut 1948 de oynand 1940 lardaki yeni edebiyat hareketi i inde yer ald G nl k ya am n, k k ayr nt lar n avareliklerin airi oldu Cahit S tk Taranc etkisiyle hece vezni ve uyak kulland ilk d nem iirlerinden sonra Garip ak m ve Orhan Veli ye yak nla t 1976 sonras nda ise yal nl elden b rakmadan dilde derinlik aray na ba lad Uyak tekrar iirinin k eta oldu Bu d nemde Garip ten de uzakla p kinci Yeni havas na girdi Kendisine zg bir bi imde insan do a ili kisine felsefe d zleminde yakla t iirlerinde kent insanlar n n g ndelik ili kilerini, sa mal klar n , at maya varan tart malar n ele ald yk ve oyunlar nda ise psikolojik eleri ve bi im aray lar n ne kard eviriler ve sanat zerine yaz lar yay nlad.19 Nisan 1993 te stanbul da ya am n yitirdi Mezar sk dar da Karacaahmet mezarl ndad r.10 thoughts on “Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler

 1. says:

  ocuklu umuzu unuttu umuz, d nyaya ocu un g zleriyle bakmay k msedi imiz g n zenginliklerimizi de yitirmi iz.


 2. says:

  son 10 y lda Sait Faik Hikaye Arma an alan kitaplar aibeli buldu um i in Sine nin de ricas yla 1955 y l nda d l alm ve daha nce hi okumad m bir yazar okumaya bahane bulmu oldum Fakat hikayeleri bana hi hitap etmedi ok k k hayatlar ok bo uk, gereksiz uzatarak anlatm Bunun iyisini Sait Faik Abas yan k yap


 3. says:

  Bu kitap b l mden olu uyor Birinci b l m 1955 te Haldun Taner in On kiye Bir Var kitab ile ilk Sait Faik Hikaye Arma an n alan Gozoz A ac kitab ndan, ikincisi 1957 de T rk Dil Kurumu Sanat Arma an n alan Yaral Hayvan kitab ndan, nc b l m ise dergilerde yay nlanm ama kitaplara girmemi veya kitaplara de i erek gi


 4. says:

  Bu kitab Alk m dan duymu tum Beyo lu nu zellikle ok iyi anlatt na benzer bir ey s ylemi ti 2014 n 27 Eyl l nde alm m 2015 yaz nda ABD ye g t rm olma olas l m var nk sayfalar aras nda NYC airporter fi i buldum yk okumay ok sevmiyorum Yazar n T rk e s zc k kullanmas ho uma gittiyse de izlekleri ayn kalm 50 k sur y l boyu


 5. says:

  Zaman n bizden bir daha getirmemek zere al p g t rd bir eyler oldu unu, b ylece t kendi imizi anlamak i in bir ocu un bir g n, bir ya daha b y d n g rmek yetiyor.


 6. says:

  Vav larla ilgili yk s n zellikle unutamad m, yk seven ve T rk e bilen herkese tavsiye etti im bir harika kitap.


 7. says:

  yk okumay sevmiyorum diyerek ok ey ka rm m.


 8. says:

  Sanki d nyada bir eyden tad almak i in s ras sav lmas gereken ba ka bir tad vard ki a kt o da sf.87


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *